Tạo trò chơi phản ứng nhanh với mạch microbit
Tiếp theo những dự án micrbit, hôm nay chúng ta sẽ làm một trò chơi nhỏ bằng mạch micro:bit đó là trò chơi phản ứng nhanh, trò chơi này sẽ có hai người chơi và thi xem ai là người nhanh tay hơn. Nguyên vật liệu làm trò chơi 1 mạch microbit 1 tờ giấy… (0 comment)